ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ประชุมโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันที่ 11 เมษายน 2565 : 11/04/65 (count : 12 )
  กิจกรรมการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) วันที่ 5 เมษายน 2565 : 05/04/65 (count : 27 )
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เรื่อง ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID 19 และการใส่ชุด PPE โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 28 มีนาคม 2565 : 30/03/65 (count : 20 )
  การสัมมนา หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 14 วันที่ 28 มีนาคม 2565 : 30/03/65 (count : 32 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน วันที่ 25 มีนาคม 2565 : 30/03/65 (count : 22 )
  การจัดประชุมสัมนานักศึกษาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2565 : 30/03/65 (count : 16 )
  การเรียนการสอนรายวิชา ENP#2_การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บและสาธารณภัย โดยทีมวิทยากรจาก รพ.เลิศสิน วันที่ 11 มีนาคม 2565 : 30/03/65 (count : 31 )
  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน วันที่ 21 มีนาคม 2565 : 21/03/65 (count : 13 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2565 : 16/03/65 (count : 12 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดทำระบบและกลไกการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 : 7/03/65 (count : 12 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม