ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  อบรมสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง วันที่ 6-10มิถุนายน 2565 : 12/06/65 (count : 16 )
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในวิทยาลัย วันที่ 7 มิถุนายน 2565 : 08/06/65 (count : 10 )
  ภาพเดี่ยว ศิษย์เก่า ผู้ที่ได้รับมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงสถาบัน วันที่ 6 มิถุนายน 2565 : 08/06/65 (count : 37 )
  ครบรอบสถาปนา 76 ปี และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 : 08/06/65 (count : 11 )
  พิธีปิดหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 14 และสาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 : 27/06/65 (count : 18 )
  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ OSCE ก่อนจบสำหรับหลักสูตร ENP รุ่นที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 : 27/05/65 (count : 52 )
  การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะทางการพยาบาล ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) (ระยะที่ 2) วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 : 12/05/65 (count : 48 )
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดทำระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วันที่ 25-27 เมษายน 2565 : 28/04/65 (count : 28 )
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร วันที่ 23-24 เมษายน 2565 : 28/04/65 (count : 41 )
  กิจกรรมวันสงกราต์ 2565 รดน้ำขอพร ท่านผู้อำนวยการ วันที่ 18 เมษายน 2565 : 18/04/65 (count : 20 )

พบข้อมูล 93  หน้า | 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม