ลงชื่อประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง 4H : คุณค่าแห่งการดูแล

[จม.เชิญเข้าร่วมประชุม]:[โครงการประชุมวิชาการ]:[ตารางกำหนดการ]:[ใบสมัคร]:[ลงชื่อเข้าร่วมประชุม]

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ได้รับรางวัลหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช ประเภทรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น (ประเภทอาจารย์ผู้สอน)
และ
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2558 ประเภท พนักงานทั่วไปดีเด่น

  เลือกดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
  เลือกดูกิจกรรมทั้งหมด >>
 

 

  เลือกดูรายการทั้งหมด >>
 

 

 

 
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ระบบบุคลากร < Mispbri >
ระบบจัดการแผนและโครงการ < PPM > ระบบงานพัฒนาบุคลากร < Openpi >
ระบบประเมินการเรียนการสอน (หลักสูตรระยะสั้น) ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
CHE QA Online ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Sapha ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
คลังข้อสอบ (Quiz-Based) ระบบสารสนเทศผู้บริหาร PIEiS
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (Ebook) แผนผังเว็บไซต์วิทยาลัย


งานประชาสัมพันธ์ สบช.[ อ่านคู่มือการใช้งาน ]แฟ้มประวัติอาจารย์


ค้นหาผลงานวิจัย


ค้นหาผลงานวิชาการ


Excellent Center in Emergency Nursing


KM ของวิทยาลัย
QA ของวิทยาลัย
ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
วารสารวิทยาลัยพยาบาลฯ
มุมความรู้เกี่ยวกับวิจัย
มุมความรู้บริการวิชาการ
มุมความรู้กิจการนักศึกษา
มุมความรู้ศิษย์เก่า

จำนวนผู้เข้าชม


Ban BangSaan

VDO

ตารางกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สภาการพยาบาล