ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559

    ตรวจสอบรายละเอียด วันและเวลา การรายงานตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์

  เลือกดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
  เลือกดูกิจกรรมทั้งหมด >>
 

 

  เลือกดูรายการทั้งหมด >>
 

 

 

 
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ระบบบุคลากร < Mispbri >
ระบบจัดการแผนและโครงการ < PPM > ระบบงานพัฒนาบุคลากร < Openpi >
ระบบประเมินการเรียนการสอน (หลักสูตรระยะสั้น) ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
CHE QA Online ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Sapha ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
คลังข้อสอบ (Quiz-Based) ระบบสารสนเทศผู้บริหาร PIEiS
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (Ebook) แผนผังเว็บไซต์วิทยาลัย


งานประชาสัมพันธ์ สบช.[ อ่านคู่มือการใช้งาน ]แฟ้มประวัติอาจารย์


ค้นหาผลงานวิจัย


ค้นหาผลงานวิชาการ


Excellent Center in Emergency Nursing


KM ของวิทยาลัย
QA ของวิทยาลัย
ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
วารสารวิทยาลัยพยาบาลฯ
มุมความรู้เกี่ยวกับวิจัย
มุมความรู้บริการวิชาการ
มุมความรู้กิจการนักศึกษา
มุมความรู้ศิษย์เก่า
งานศาตร์และศิลปการเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าชม


Ban BangSaan

VDO

ตารางกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สภาการพยาบาล