แบบประเมินความพึงพอใจของการจัดบริการให้คำปรึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ปีการศึกษา 2558

ท่านสามารถทดลองใช้ฐานข้อมูล (e-Book) ฟรี iGLibrary ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559

  เลือกดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
  เลือกดูกิจกรรมทั้งหมด >>
 

 

  เลือกดูรายการทั้งหมด >>
 

 

 

 
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ระบบบุคลากร < Mispbri >
ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการประจำปี ระบบงานพัฒนาบุคลากร < Openpi >
ระบบประเมินการเรียนการสอน (หลักสูตรระยะสั้น) ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
หลักฐานการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2555 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หลักฐานตรวจสภา ปี 2556 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
คลังข้อสอบ (Quiz-Based) ระบบสารสนเทศผู้บริหาร PIEiS
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (Ebook) แผนผังเว็บไซต์วิทยาลัย
Che QA Online

 


 
 

งานประชาสัมพันธ์ สบช.[ อ่านคู่มือการใช้งาน ]แฟ้มประวัติอาจารย์


ค้นหาผลงานวิจัย


ค้นหาผลงานวิชาการ


Excellent Center in Emergency Nursing


KM ของวิทยาลัย
QA ของวิทยาลัย
ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
มุมความรู้เกี่ยวกับวิจัย
มุมความรู้บริการวิชาการ
มุมความรู้กิจการนักศึกษา
มุมความรู้ศิษย์เก่า
งานศาตร์และศิลปการเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าชม


Ban BangSaan


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สภาการพยาบาล