งานประชาสัมพันธ์ สบช.

  เลือกดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
  เลือกดูกิจกรรมทั้งหมด >>
 

 

  เลือกดูรายการทั้งหมด >>
 

 

 

  
 


จรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
จรรยาบรรณครูวิทยาลัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คนดีศรีวพก
จรรยาบรรณบุคลากร
จรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙
การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕
การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๕

การคัดเลือกอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานนาน และดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๕ "รางวัลมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิง บุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช"

การพิจารณาผู้บริหารพยาบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ของสมาคมบริหารการพยาบาล
การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๖
ข้อบังคับสภาการพยาบาล
นโยบายการรักษาจริยธรรม จรรยาบรรณ ของคณาจารย์และบุคลากรใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
แนวทางกำกับดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ระบบบุคลากร < Mispbri >
ระบบจัดการแผนและโครงการ < PPM > ระบบงานพัฒนาบุคลากร < Openpi >
ระบบประเมินการเรียนการสอน (หลักสูตรระยะสั้น) ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
CHE QA Online ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Sapha ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
คลังข้อสอบ (Quiz-Based) ระบบสารสนเทศผู้บริหาร PIEiS
[ อ่านคู่มือการใช้งาน ]


แฟ้มประวัติอาจารย์

ค้นหาผลงานวิจัย

ค้นหาผลงานวิชาการ


Excellent Center in Emergency Nursing


KM ของวิทยาลัย
QA ของวิทยาลัย
ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
วารสารวิทยาลัยพยาบาลฯ
มุมความรู้เกี่ยวกับวิจัย
มุมความรู้บริการวิชาการ
มุมความรู้กิจการนักศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม


Ban BangSaan

VDO

ตารางกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สภาการพยาบาล