งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสาร

งานกิจการนักศึกษา

วัตถุประสงค์

       1. ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาที่เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       2. ส่งเสริมการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       3. เสริมสร้างภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม 
       4. สนับสนุนนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกสภาบัน
       5. ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
       6. กำกับดูแลด้านวินัยและสวัสดิการต่างๆ
       7. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความผาสุกในการเรียนและการใช้ชีวิต

บทบาทสำคัญของงานกิจการนักศึกษา

       1. พัฒนานักศึกษา 
       2. สวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
       3. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย