งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ

งานกิจการนักศึกษา

วัตถุประสงค์

       1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม
       2. ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาในการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมไทย
       3. ให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา โดยจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย ที่พัก อาหาร และ จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพักอาศัย
       4. นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการ และทำงานเป็นทีม

บทบาทสำคัญของงานกิจการนักศึกษา

       1. การจัดบริการให้นักศึกษา
       2. พัฒนานักศึกษา


 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย