ประวัติวิทยาลัย
 
ปรัชญา
    สัญลักษณ์
    เพลงประจำวิทยาลัย
    ที่ตั้งวิทยาลัย
    ค่านิยมร่วมวิทยาลัย

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ : Boromarajonani College of Nursing, Bangkok


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งแรก ของกระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของ พันโทหลวงนิตย์ เวชชวิศิษฏ์ ในขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 24 คน เข้าศึกษาที่โรงพยาบาลกลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2489 โดยมีคุณแม่มณี สหัสสานนท์ เป็นอาจารย์ ผู้ปกครอง และอาจารย์เพี้ยน พูนสุวรรณ เป็นอาจารย์สอนพยาบาลท่านแรก

 

ปีพุทธศักราช 2516

      กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยได้โอนวิทยาลัยพยาบาล มาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยพยาบาล กรุงเทพ" ในขณะนั้น

ปีพุทธศักราช 2536

      ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมกองงานวิทยาลัยพยาบาล และกองฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เป็น หน่วยงานใหม่ ใช้ชื่อว่า สถาบันพัฒนากำลังคน- ด้านสาธารณสุข ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่า สถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2539

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2537

สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี ทรงพระราชทาน ชื่อวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และต่อท้าย ชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง และมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้อักษรพระนามาภิไธยย่อ "สว" เป็นเครื่องหมาย ประจำวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพจึงเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

พุทธศักราช ๒๕๔๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้สมทบกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๕ เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๕๔ ง. วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐) ดังนั้นบัณฑิตที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จึงรับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา