ประวัติวิทยาลัย
 
ปรัชญา
    สัญลักษณ์
    เพลงประจำวิทยาลัย
    ที่ตั้งวิทยาลัย
    ค่านิยมร่วมวิทยาลัย

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ : Boromarajonani College of Nursing, Bangkok


 

ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้เป็นผู้ที่มีความสมดุลทั้งความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการทาง ปัญญาภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาวิชาชีพและระบบบริการสุขภาพ

ปณิธาน

วิชาการเป็นเลิศ เทิดทูนคุณธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพการพยาบาลที่มีความเป็นเลิศด้านศาสตร์ และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ๑ ใน ๕ ของประเทศไทย ภายในปี ๒๕๖๓

พันธกิจ

๑. ผลิต และพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศ และชุมชน

๒. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้

๓. บริการวิชาการแก่สังคมด้านสุขภาพ และการพยาบาล

๔. ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

๕. พัฒนาวิทยาลัยให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปัญญานำ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ สมรรถนะสากล บุคคลสัมพันธ์