ประวัติวิทยาลัย
 
ปรัชญา
    สัญลักษณ์
    เพลงประจำวิทยาลัย
    ที่ตั้งวิทยาลัย
    ค่านิยมร่วมวิทยาลัย

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ : Boromarajonani College of Nursing, Bangkok


 

ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้เป็นผู้ที่มีความสมดุลทั้งความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการทาง ปัญญาภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาวิชาชีพและระบบบริการสุขภาพของประเทศ

วิสัยทัศน์

พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพสูง และเป็นคลังปัญญาทางสุขภาพของชุมชนเมือง

พันธกิจ

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นคลังปัญญาด้านสุขภาพของชุมชนเมือง และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปัญญานำ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ สมรรถนะสากล บุคคลสัมพันธ์