ประวัติวิทยาลัย
 
ปรัชญา
    สัญลักษณ์
    เพลงประจำวิทยาลัย
    ที่ตั้งวิทยาลัย
    ค่านิยมร่วมวิทยาลัย

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ : Boromarajonani College of Nursing, Bangkok

 

2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel : 0-2354-8232 , 0-235-8241
Fax : 0-2358-8251
E-mail : bcn@bcn.ac.th