ประวัติวิทยาลัย
 
ปรัชญา
    สัญลักษณ์
    เพลงประจำวิทยาลัย
    ที่ตั้งวิทยาลัย
    ค่านิยมร่วมวิทยาลัย

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ : Boromarajonani College of Nursing, Bangkok

  

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

     ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อการศึกษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ พระองค์ท่านได้โปรดเกล้าพระราชทานชื่ออันเป็นมงคลนาม แก่วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้้อักษรพระนามาภิไธย่อ "สว" เป็นเครื่องหมายประจำวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ จึงใช้ชื่อว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ดอกแคทลียา

สีประจำวิทยาลัย

ฟ้า-ขาว