ภาพกิจกรรม ประชุมหัวข้อเรื่อง PBL วันที่ 16 มิถุนายน 2560 || ลงวันที่ :22/06/60 | เข้าชม 11 ครั้ง
ภาพจกิจกรรมครบรอบการสถาปณา ๗๑ ปี งิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี กรุงเทพ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ || ลงวันที่ :22/06/60 | เข้าชม 9 ครั้ง
ประชุมเชิงปฎืบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาสู่การเป็นบัญฑิตที่มีคุณภาพสูง 1-2 มิ.ย 60 || ลงวันที่ :22/06/60 | เข้าชม 5 ครั้ง
โครงการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน (การสัมนาอาจารย์) 12 มิถุนายน 2560 || ลงวันที่ :15/06/60 | เข้าชม 4 ครั้ง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ || ลงวันที่ :15/06/60 | เข้าชม 7 ครั้ง