นิทรรศการฟิสิกส์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 71 SEC 2 วันที่ 29 มีนาคม 2560 || ลงวันที่ :11/04/60 | เข้าชม 27 ครั้ง
พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรม พยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 10 วันที่ 27 มีนาคม 2560 || ลงวันที่ :11/04/60 | เข้าชม 16 ครั้ง
การสัมนาวิชาการ หลักสูตรครูคลีนิค รุ่นที่ 10 เรื่อง การปรับการเรียนเปลี่ยนการคิด อ.พยาบาล สู่วิถีแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย อ.ชฏาภา ประเสริฐทรง วันที่ 22 มีนาคม 2560 || ลงวันที่ :01/04/60 | เข้าชม 32 ครั้ง
วันกิจการนักศึกษา 21 มีนาคม 2560 || ลงวันที่ :01/04/60 | เข้าชม 28 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ความเข้าใจผู้บริหารเพื่อการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการพัฒนาแผนพัฒนาประจำปี ระหว่าง วันที่ 20-21 มีนาคม 2560 || ลงวันที่ :01/04/60 | เข้าชม 9 ครั้ง