อบรมสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง วันที่ 6-10มิถุนายน 2565 || ลงวันที่ :12/06/65 | เข้าชม 9 ครั้ง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในวิทยาลัย วันที่ 7 มิถุนายน 2565 || ลงวันที่ :08/06/65 | เข้าชม 8 ครั้ง
ภาพเดี่ยว ศิษย์เก่า ผู้ที่ได้รับมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงสถาบัน วันที่ 6 มิถุนายน 2565 || ลงวันที่ :08/06/65 | เข้าชม 7 ครั้ง
ครบรอบสถาปนา 76 ปี และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 || ลงวันที่ :08/06/65 | เข้าชม 8 ครั้ง
พิธีปิดหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 14 และสาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 || ลงวันที่ :27/06/65 | เข้าชม 56 ครั้ง