โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดทำระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วันที่ 25-27 เมษายน 2565 || ลงวันที่ :28/04/65 | เข้าชม 22 ครั้ง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร วันที่ 23-24 เมษายน 2565 || ลงวันที่ :28/04/65 | เข้าชม 14 ครั้ง
กิจกรรมวันสงกราต์ 2565 รดน้ำขอพร ท่านผู้อำนวยการ วันที่ 18 เมษายน 2565 || ลงวันที่ :18/04/65 | เข้าชม 19 ครั้ง
ประชุมโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันที่ 11 เมษายน 2565 || ลงวันที่ :11/04/65 | เข้าชม 14 ครั้ง
กิจกรรมการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) วันที่ 5 เมษายน 2565 || ลงวันที่ :05/04/65 | เข้าชม 9 ครั้ง