ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบ มคอ.2 ตามหลักการ OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์พัฒนาคุณภาพหลักสูตร AUN QA วันที่ 9 มี.ค 60 || ลงวันที่ :13/03/60 | เข้าชม 10 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรการสอน PLC โดย รศ.ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 6-8 มี.ค 60 || ลงวันที่ :13/03/60 | เข้าชม 10 ครั้ง
ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 6 เดือนแรก IQA รอบ 6 เดือนแรก วันที่27-28 กุมภาพันธ์ 2560 || ลงวันที่ :03/03/60 | เข้าชม 18 ครั้ง
กิจกรรม 5 ส วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 || ลงวันที่ :03/03/60 | เข้าชม 21 ครั้ง
ภาพกิจกรรม การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาพยาบาล วันที่ 21 ก.พ 60 || ลงวันที่ :27/02/60 | เข้าชม 23 ครั้ง