การนำเสนอเคส Incident วิชาปฏิบัติบริหารทางการพยาบาล วันที่ 25 ธันวาคม 2563 || ลงวันที่ :30/12/63 | เข้าชม 32 ครั้ง
การฝึกกิจกรรมทักษะการช่วยชีวิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 || ลงวันที่ :30/12/63 | เข้าชม 32 ครั้ง
กิจกรรมบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย สำหรับนักศึกษา วันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 || ลงวันที่ :18/12/63 | เข้าชม 40 ครั้ง
โครงการวิทยาลัยคุณธรรม จัดบรรยายหัวข้อเรื่อง ปลุกพลัง สร้างความรักความสามัคคีโดย พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี วันที่ 15 ธันวาคม 2563 || ลงวันที่ :18/12/63 | เข้าชม 24 ครั้ง
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้ SBLผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ระยะที่ 1) วันที่ 14 ธันวาคม 2563 || ลงวันที่ :17/12/63 | เข้าชม 54 ครั้ง