แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 || สอบราคา | เข้าชม 7 ครั้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เฉพาะงบลงทุน) || สอบราคา | เข้าชม 21 ครั้ง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256 || สอบราคา | เข้าชม 33 ครั้ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน) || สอบราคา | เข้าชม 24 ครั้ง