ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียรู้เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ครั้งที่ 2) || e-Bidding | เข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) || e-Bidding | เข้าชม 39 ครั้ง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 || สอบราคา | เข้าชม 25 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด || สอบราคา | เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารหอประชุม ศรีนครินทรารักษ์ || สอบราคา | เข้าชม 51 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง || e-Bidding | เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ || e-Bidding | เข้าชม 8 ครั้ง