รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่าย เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 (ไตรมาสที่ 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 || รายงานเผยแพร่ | เข้าชม 18 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 || รายงานเผยแพร่ | เข้าชม 10 ครั้ง
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2565 งบลงทุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ || รายงานเผยแพร่ | เข้าชม 26 ครั้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพประจำปีงบประมาณ 2565 || รายงานเผยแพร่ | เข้าชม 9 ครั้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ปีงบประมาณ 2565/2 || รายงานเผยแพร่ | เข้าชม 16 ครั้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ปีงบประมาณ 2565 || รายงานเผยแพร่ | เข้าชม 24 ครั้ง