แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 || สอบราคา | เข้าชม 3 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน || สอบราคา | เข้าชม 3 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน || สอบราคา | เข้าชม 2 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 || สอบราคา | เข้าชม 2 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 || สอบราคา | เข้าชม 1 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 || สอบราคา | เข้าชม 1 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 || สอบราคา | เข้าชม 1 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 || สอบราคา | เข้าชม 1 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 || สอบราคา | เข้าชม 1 ครั้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) || สอบราคา | เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) || e-Bidding | เข้าชม 33 ครั้ง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 || สอบราคา | เข้าชม 11 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด || สอบราคา | เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารหอประชุม ศรีนครินทรารักษ์ || สอบราคา | เข้าชม 46 ครั้ง