ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง || e-Bidding | เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียรู้เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ครั้งที่ 2) || e-Bidding | เข้าชม 10 ครั้ง