ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 || สอบราคา | เข้าชม 2 ครั้ง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 || สอบราคา | เข้าชม 4 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 || สอบราคา | เข้าชม 6 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 || สอบราคา | เข้าชม 3 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 || สอบราคา | เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 || e-Bidding | เข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 || สอบราคา | เข้าชม 11 ครั้ง
แบบรายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน || สอบราคา | เข้าชม 6 ครั้ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน) || สอบราคา | เข้าชม 28 ครั้ง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256 || สอบราคา | เข้าชม 27 ครั้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เฉพาะงบลงทุน) || สอบราคา | เข้าชม 27 ครั้ง