โครงสร้างของฝ่ายวิจัย
ทิศทางประเด็น
นโยบายสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัย
การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลงานวิจัย
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาของนักวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยของวิทยาลัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย

 

การสนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิจัย มีหน้าที่สำคัญ 3 ประการ คือ
       1. ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และ สาขาที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
       2. จัดสิ่งสนับสนุนเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย และผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์
       3. การทำให้วิทยาลัย เป็นที่รู้จัก และยอมรับทางด้านวิชาการของผู้รับบริการ ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ และ นานาชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

      1. กำหนดกลยุทธ แสวงหาทรัพยากรเพื่อ ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาความเชี่ยวชาญ เร่งรัด และ สนับสนุนให้อาจารย์ ได้ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย และเอกสารวิชาการรูปแบบอื่นๆ ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และ สาขาที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
      2. คิดหามาตรการ และกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย ให้ครอบคลุมทั้งด้านชุมชน ด้านคลินิก ด้านการเรียนการสอน และวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบัน
      3. แสวงหา และ สร้างเครือข่าย กับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาทุนวิจัย และสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย และเอกสารวิชาการ ของอาจารย์ และนักศึกษา
      4. ให้แนวทาง และ คำปรึกษา จัดหาปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ร่วมกัน
      5. พัฒนาความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ และ นักศึกษาในการทำวิจัย โดยการจัดอบรมอย่างเป็นทางการ หรือ การให้คำแนะนำปรึกษา
      6. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรนำผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน


        
      


MUA PI TNC Onesqa
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย