รายชื่อฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล CINAHL

EPlogo Search CINAHL at BCN Bangkok.:

Keyword Title Author
Nursing VDO

ฐานข้อมูล CINAHL
CINAHL Complete
NURSING REFERENCE CENTER
eBook Nursing Collection Trial

ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
iGLibrary (Pick & Choose)

ฐานข้อมูล Proquest
http://search.proquest.com/ip
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html

ฐานข้อมูล WHO องค์การอนามัยโลก
http://www.lib.nu.ac.th/web/home/who_db.php

ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection
http://tdc.thailis.or.th/

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (Ebook เก่า)


ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 2/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 02-354-8241 ต่อ 3308 e-mail : library@bcn.ac.th