รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่มนการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป || ข่าวสมัครงาน | เข้าชม 27 ครั้ง
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสุขภาพ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 30 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 || ข่าวกิจกรรม | เข้าชม 8 ครั้ง
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลเวชปฎิบัติในยุคสังคมปรับเปลี่ยน (Nursing Practitioner in Disruptive Society) ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563 || ข่าวกิจกรรม | เข้าชม 8 ครั้ง
แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 19 ครั้ง
เปิดรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 || ข่าวกิจกรรม | เข้าชม 77 ครั้ง