ประการศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ รุ่นที่1 ประจำปี 2563 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 30 ครั้ง
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลในยุคสังคมปรับเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนตามที่วิทยาลัยระบุ || ข่าวกิจกรรม | เข้าชม 37 ครั้ง
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสุขภาพ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 30 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 || ข่าวกิจกรรม | เข้าชม 13 ครั้ง
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลเวชปฎิบัติในยุคสังคมปรับเปลี่ยน (Nursing Practitioner in Disruptive Society) ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563 || ข่าวกิจกรรม | เข้าชม 11 ครั้ง
เปิดรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 || ข่าวกิจกรรม | เข้าชม 78 ครั้ง