ประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล || ข่าวสมัครงาน | เข้าชม 10 ครั้ง
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ สมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 121 ครั้ง