ผู้บริหารวิทยาลัย
 
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
    สาขาวิชาอนามัยชุมชน
    สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
    สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
    สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    สาขาวิชาพื้นฐานการพยาบาล
   


  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.อุไร นิโรธนันท์
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล
  E-Mail Address urai.n@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.อรุณี เผื่อนด้วง
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address arunee.p@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address chanpen.n@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ดวงฤทัย ไพรบึง
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address duangruethai.p@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.จเร ศรีมีชัย
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address jarae.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.จิตรลดา ศรีสารคาม
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address jitlada.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.มัตถก ศรีคล้อ
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address mathaka.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.สมฤดี ศิลาพัชรนันท์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address somrudee.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address tanavan.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.วราภรณ์ วานิช
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address waraporn.v@bcn.ac.th