ผู้บริหารวิทยาลัย
 
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
    สาขาวิชาอนามัยชุมชน
    สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
    สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
    สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    สาขาวิชาพื้นฐานการพยาบาล
   


  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.ขวัญตา บุญวาศ
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
  E-Mail Address kwanta.b@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  E-Mail Address chanpen.n@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
  E-Mail Address jindamas.k@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
  E-Mail Address kalayarath.a@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.กรกนก ลัธธนันท์
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
  E-Mail Address konkanok.l@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ
  E-Mail Address preeyawan.v@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.สุภาพร วรรณสันทัด
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย
  E-Mail Address supaporn.w@bcn.ac.th