ผู้บริหารวิทยาลัย
 
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
    สาขาวิชาอนามัยชุมชน
    สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
    สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
    สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    สาขาวิชาพื้นฐานการพยาบาล
   


  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  E-Mail Address panarut.w@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.อาภาภรณ์ ดีไมล์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address arpaporn.d@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.จันทร์จิรา เกียรติสี่สกุล
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address chanchira.k@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.จินตนา บัวทองจันทร์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address jintana.b@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address jintana.p@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.จินตนา รังษา
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address jintana.r@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address kalayarath.a@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.เพ็ญวรรณ เข้มขัน
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address penvan.k@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address piriyalux.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address smerchan.t@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address srisuntra.j@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ธนาภา ฤทธิ์วงษ์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address tanapa.r@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.อุบล สุทธิเนียม
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address ubol.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.วิดาพร ทับทิมศรี
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address vidaporn.d@bcn.ac.th