ผู้บริหารวิทยาลัย
 
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
    สาขาวิชาอนามัยชุมชน
    สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
    สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
    สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    สาขาวิชาพื้นฐานการพยาบาล
   


  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็ก
  E-Mail Address yupaporn.t@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.กรองทอง ออมสิน
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address krongthong.a@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.พัชรี วัฒนชัย
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address patcharee.w@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address paveenapat.n@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ศิริธร ยิ่งเรงเริง
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address siritorn.y@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.โสภา รักษาธรรม
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address sopah.r@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.สุภาพร วรรณสันทัด
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address supaporn.w@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.วรางคณา อุดมทรัพย์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address warangkana.u@bcn.ac.th