ผู้บริหารวิทยาลัย
 
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
    สาขาวิชาอนามัยชุมชน
    สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
    สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
    สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    สาขาวิชาพื้นฐานการพยาบาล
   


  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.สำลี สาลีกุล
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  E-Mail Address sumlee.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address jeamjai.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.จิราพร สุวะมาตย์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address jiraporn.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address kitsanaporn.t@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.กลีบแก้ว จันทร์หงษ์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address kleebkaew.j@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.กรกนก ลัธธนันท์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address konkanok.l@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.กัลปังหา โชสิวสกุล
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address kullpungha.c@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.กุลธิดา พานิชกุล
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address kultida.p@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.มณีรัตน์ เทียมหมอก
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address maneerat.t@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.นิภาพร อภิสิทธิวาสนา
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address nipaporn.a@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address pimrat.t@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ฐิตารัตน์ สารกองแดง
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address thitarat.s@bcn.ac.th