ผู้บริหารวิทยาลัย
 
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
    สาขาวิชาอนามัยชุมชน
    สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
    สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
    สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    สาขาวิชาพื้นฐานการพยาบาล
   


  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.วิไลลักษณ์ ศิริมัย
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
  E-Mail Address wilailuck.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ชาลินี หนูชูสุข
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address chalinee.n@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ไขนภา แก้วจันทรา
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address kainapa.k@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.มาลินี อยู่ใจเย็น
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address malinee.y@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.มญช์พาณี ขำวงษ์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address monpanee.k@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ศศิวิมล บูรณเรข
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address sasiwimon.b@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.สุนทรี วัฒนเบญจโสภา
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address suntaree.w@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.สุทธานันท์ กัลกะ
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address suthanan.k@bcn.ac.th