ผู้บริหารวิทยาลัย
 
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
    สาขาวิชาอนามัยชุมชน
    สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
    สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
    สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    สาขาวิชาพื้นฐานการพยาบาล
   


  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.เกษร สุวิทยะศิริ
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
  E-Mail Address kesorn.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.อภัสริน มะโน
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address apasarin.m@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address chayaporn.e@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address jindamas.k@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.นันธิดา วัดยิ้ม
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address nunthida.w@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ปภาวดี ทวีสุข
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address paphawadee.t@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ภัทรา สุวรรณโท
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address pattra.s@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address preeyawan.v@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address rungtawan.c@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.เสาวลักษณ์ หวังชม
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address saowaluck.w@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.ศศิธร เตชะมวลไววิทย์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address sasithorn.t@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล อ.สุภัสสรา ภูเมฆ
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address soopussara.p@bcn.ac.th
 

  Click Here ชื่อ-นามสกุล ดร.วรัญญา แสงพิทักษ์
  ตำแหน่ง -
  E-Mail Address waralya.s@bcn.ac.th