+ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
+ ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
+ ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
+ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
+ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
+ ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานการพยาบาล

นโยบายและแผน

>> แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2556 ( มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557)
>> แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2555 ( มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556)
>> แผน KM วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2554
>> ผังการจัดการความรู้
>> คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม
>> แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้