+ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
+ ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
+ ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
+ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
+ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
+ ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานการพยาบาล

ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานการพยาบาล

>> การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง รูปแบบการเตรียมความพร้อมระดับรายวิชา วิชาจริยศาสตร์และกฎหมาย วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
>> สรุปการจัดการความรู้ ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานการพยาบาล