+ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
+ ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
+ ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
+ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
+ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
+ ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานการพยาบาล

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

>> การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง รูปแบบการเตรียมความพร้อมระดับรายวิชา วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

>> แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (1 พฤษภาคม 2555)

>> การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาในการคิดวิเคราะห์ (ภาคเด็ก)