+ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
+ ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
+ ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
+ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
+ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
+ ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานการพยาบาล

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

>> การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง รูปแบบการเตรียมความพร้อมระดับรายวิชา วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
>> กิจกรรมการให้ความรู้กับชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
>> สรุปการปร..KM1adult25กค.54
>> สรุปการปร..KM2Adult8สค.54
>> การพยาบาล EENT (รศ.สุจินดา ริมศรีทอง : 17 กุมภาพันธ์ 2555)
>> การพยาบาลระบบทางเดินหายใจ (อ.ละมัด ล้ำเลิศ : 20กุมภาพันธ์ 2555)
>> ถ่ายทอดแนวปฏิบัติ PASS ALL ปีการศึกษา 2555 (25 กรกฎาคม 2555)
>> กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา(27 พฤศจิกายน 2555)
>> โครงการสุนทรียสนทนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (24 ธันวาคม 2555)
>> การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและภาควิชาการพยาบาลเด็ก (21 มกราคม 2556)