+ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
+ ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
+ ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
+ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
+ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
+ ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานการพยาบาล

ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

>> การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง รูปแบบการเตรียมความพร้อมระดับรายวิชา วิชา การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
>> สรุปการสัมมนาการจัดการความรู้สูติ24 พค.54
>> การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาในการคิดวิเคราะห์ (27 พฤศจิกายน 2555)