+ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
+ ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
+ ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
+ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
+ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
+ ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานการพยาบาล

Knowledge Sharing

>> คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
>> คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้การติดตั้งและใช้โปรแกรม Zotero
>> การจัดการความรู้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
>> การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน
>> การจัดการความรู้การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดย PLC
>> การจัดการความรู้บริหารโครงการ
>> KM น้ำหมักชีวภาพ ของ วพก.
>> แนวปฏิบัติหลักและเทคนิคการขอทุนวิจัยภายนอก
>> แนวปฎิบัติ OSCE
>> การจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
>> การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
>> วิธีการสอนเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางคลินิก 21 ส.ค. 58
>> วิธีการสอนเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางคลินิก
>> รายงานสรุปการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
>> การสังเคราะห์องค์ความรู้
>> การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง " การพัฒนางานวิจัย "
>> การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง " การจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัตเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ "
>> สรุปการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบผ่านขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล 2556
>> สรุปแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มจำนวนการสอบผ่านขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
>> Knowledge Sharing (4 มกราคม 2556)
การประชุมเรื่อง " การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาในการคิดวิเคราะห์ " ณ. ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยคณาจารย์วิทยาลัย
>> Knowledge Sharing (7 เมษายน 2554)
การประชุมเรื่อง "KM กับการพัฒนาการวิจัย" ณ ห้องประชุมฉายเชิด โดย ร.ศ.ดร.สุริยะ
>> Knowledge Sharing (10 มิถุนายน 2554)
การประชุมเรื่อง "การระดมพลังความคิดในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ" ณ ห้องประชุมชั้น5 โดยคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
>> รูปแบบการติวBCN ปี 2554
>> AWARD Model
>> แนวปฏิบัติ PASS ALL (30 เมษายน 2555)
>> Knowledge Sharing (27 พฤศจิกายน 2555)
การประชุมเรื่อง " การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา " ณ. ห้องประชุม ชั้น7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย ร.ศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ