+ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
+ ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
+ ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
+ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
+ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
+ ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานการพยาบาล

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

>> การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการเตรียมความพร้อมระดับรายวิชา วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
>> กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา