หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
    หลักสูตรการอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
    หลักสูตรการอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง ระดับนานาชาติ

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ : Boromarajonani College of Nursing, Bangkok

 

โครงสร้างหลักสูตรการอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง ระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในระดับนานาชาติ
2. เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
3. เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในระดับภูมิภาคเอเซีย

สาขาที่เปิดอบรม

1. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤต Critical Care Nursing (Adult)
2. สาขาการพยาบาลเด็กวิกฤต Critical Care Nursing (Pediatric)
3. สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Nursing)
4. สาขาการสอนพยาบาลในคลินิก (Clinical Teaching in Nursing)
5. สาขาการผดุงครรภ์ ( Midwifery)
6. การพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง ( Oncology Nursing)

ระยะเวลาการอบรม

สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน ของทุกปี รวม 16 สัปดาห์

จำนวนหน่วยกิต

ทฤษฏี 10 หน่วยกิต
ปฏิบัติ 5 หน่วยกิต

ดูงานต่างประเทศ

1 สัปดาห์

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

50 หน่วยสภาการพยาบาล