หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
    หลักสูตรการอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
    หลักสูตรการอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง ระดับนานาชาติ

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ : Boromarajonani College of Nursing, Bangkok

 

โครงสร้างหลักสูตรการอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

ลักษณะวิชา

      จุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ในสถานบริการสุขภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อ
การปฏิรูประบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพและระบบบริการปฐมภูมิ
ิการดูแลสุขภาพประชาชน ที่ครอบคลุมมิติ การเสริมสร้างสุขภาพ
การรักษาโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาทักษะการให้บริการ

จำนวนหน่วยกิต

      ตลอดหลักสูตร 16 หน่วยกิต จำแนกเป็น
ภาคทฤษฎี 11 หน่วยกิต
ภาคปฏิบัติ 5 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา 16 สัปดาห์