หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
    หลักสูตรการอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
    หลักสูตรการอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง ระดับนานาชาติ

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ : Boromarajonani College of Nursing, Bangkok

 

โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
ส่วนประกอบของหลักสูตร 4 ปี มีหมวดวิชา ดังนี้


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
  ส.1101 สังคมไทย (Thai Society) 3 (3-0-6)
  ส.1102 จิตวิทยา (Psychology) 3 (3-0-6)
  ส.1103 พลศึกษา (Physical Education)   1(0-4-0)
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 7 หน่วยกิต
ม.1101

ปรัชญาและศาสนา
(Philosophy and Religion)

2 (2-0-4)
  ม.1102 ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)  2 (2-0-4)
  ม.1103 มนุษย์กับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
(Man, Health and Environment)
3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษา 11 หน่วยกิต
  ภ.1101

ภาษาไทย (Thai)

3 (3-0-6)
  ภ.1102 ภาษาอังกฤษ 1 (English I) 2 (1-2-3)
  ภ.1203 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 2 (1-2-3)
  ภ.1304 ภาษาอังกฤษ 3 (English III) 2 (1-2-3)
  ภ.1405 ภาษาอังกฤษ 4 (English IV) 2 (1-2-3)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
วค.1101

คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and Statistics)                 

3 (3-0-6)
  วค.1102 เคมี (Chemistry)   2 (1-2-3)
  วค.1103 ฟิสิกส์ (Physics)  3 (2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29 หน่วยกิต
  พ.1101 จุลชีวและปรสิตวิทยา
(Microbiology and  Parasitology)                      
3 (2-2-5)
  พ.1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 
(Anatomy and Physiology I)
3 (2-2-5)
  พ.1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 
(Anatomy and Physiology II)
3 (2-2-5)
  พ.1104 ชีวเคมี (Biochemistry)  3 (2-2-5)
  พ.1105

โภชนาการ(Nutrition) 

3 (2-2-5)
  พ.1206 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ
(Economics and Health System)
3 (3-0-6)
  พ.1207 เภสัชวิทยา (Pharmacology) 3 (3-0-6)
  พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) 3 (3-0-6)
  พ.1209 การสื่อสารทางการพยาบาล
(Communication in Nursing)
2 (2-0-4)
  พ.1210 จริยศาสตร์และกฏหมายวิชาชีพการพยาบาล
(Ethics and Laws in Nursing Profession)
3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาชีพ 72 หน่วยกิต
    ภาคทฤษฎี                  40        หน่วยกิต       
ภาคทดลองและปฏิบัติ    32        หน่วยกิต       
  พ.1201

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
(Basic Concepts, Nursing Theories and Nursing Process)

2 (2-0-4)
  พ.1202 การประเมินสุขภาพ (Health Assessment)
2 (1-2-0)
  พ.1203 หลักการและเทคนิคการพยาบาล
(Principles and Techniques in Nursing)
3 (2-2-5)
  พ.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
(Principles and Techniques in Nursing
Practicum)
2 (0-8-0)
  พ.1205 การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
(Teaching and Counseling in Health)

2 (1-2-3)
  พ.1306 แนวโน้มและการพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล
(Trends and Development of the Nursing Profession)
2 (2-0-4)
  พ.1207 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
(Health Promotion and Illness Prevention)
3 (3-0-6)
  พ.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
(Health Promotion and Illness Prevention Practicum)
2 (0-8-0)
  พ.1209 การพยาบาลครอบครัว และชุมชน 1
(Family and Community Nursing I)
3 (3-0-6)
  พย.1310

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และชุมชุน 1
(Family and Community Nursing Practicum I)

2 (0-8-0)
  พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 
(Family and Community Nursing II)
3 (3-0-6)
  พย.1412 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และชุมชน 2
(Family and Community Nursing Practicum II)
2 (0-8-0)
  พย.1213 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1
(Nursing Care of Persons with Health Problems I)
3 (3-0-6)
  พย.1214 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1
(Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum I)
3 (0-12-0)
  พย.1315

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2
(Nursing Care of Persons with Health Problem II)

3 (3-0-6)
  พย.1316 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2  
(Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum II)
3 (0-12-0)
  พย.1317 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3
(Nursing Care of Persons with Health Problems III)
3 (3-0-6)
  พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3
(Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum III)
3 (0-12-0)
  พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
(Nursing Care of Persons with Mental Health Problems)
2 (2-0-4)
  พย.1320

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
( Nursing Care of persons with Mental Health Problems Practicum)

2 (0-8-0)
  พย.1321 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I)
3 (3-0-6)
  พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์1
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum)
4 (0-16-0)
  พย.1423

การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2
(Maternal and Newboarn Nursing and Mibwifery II)

3 (3-0-6)
  พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์2
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II)
2 (0-8-0)
  พย.1425 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (Primary Medical Care) 2 (2-0-4)
  พย.1426 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
(Primary Medical Care Practicum)
2 (0-8-0)
  พย.1427 การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration) 2 (2-0-4)
  พย.1428 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
(Nursing Administration Practicum)
1 (0-4-0)
  พย.1329 การวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research) 3 (2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29 หน่วยกิต
  ล.1001

พลวัตในกลุ่มและการทำงานเป็นทีม                     
(Group Dynamics and Team working)

2 (1-2-3)
  ล.1002 สารสนเทศทางการพยาบาลและการค้นหา
(Nursing Information and Search)
2 (1-2-3)
  ล.1003 การคิด และการใช้เหตุผล (Thinking and Reasoning) 2 (2-0-4)
  ล.1004 การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์
(Development of Personality and Emotional)
2 (2-0-4)
  ล.1005 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น และการปกครองของไทย
(Elementary Political Science and Thai Governance)
2 (2-0-4)
  ล.1006

ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ            
(Thai Wisdom and Health care)

2 (1-2-3)
  ล.1007

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)

2 (0-8-0)
  ล.1008 เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) 2 (2-0-4)
  ล.1009

พืชสมุนไพร (Medicinal Plants)

2 (2-0-4)
  ล.1010 ธุรกิจเบื้องต้นในการบริการสุขภาพและการตลาด
(Elementary business in Health Care Services and Marketing)
2 (2-0-4)
  ล.1011 การนวดเพื่อบำบัดแผนไทย
(Thai Traditional Therapeutic Massage)
2 (1-2-3)
  ล.1012 การศึกษาอิสระ (Independent study) 2 (0-8-0)

หมายเหต  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โดยคณะพยาบาลศาสตร์หรือคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเปิดสอน