หน้าหลัก

 
การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
 
โครงสร้างการบริหารงาน
    แนวทางการทำวิจัย
    ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    อาศรมวิจัย
    งานวิจัยประจำปี 2542
 
งานวิจัยประจำปี 2543
    งานวิจัยประจำปี 2544
    งานวิจัยประจำปี 2545
    งานวิจัยประจำปี 2546
    งานวิจัยประจำปี 2547
    งานวิจัยประจำปี 2548
    งานวิจัยประจำปี 2549

 

 

แนวทางการทำวิจัย  

  แนวทางการทำวิจัย 2549
  แนวทางการทำวิจัย 2550
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย