+ หน้าหลัก + วารสารวิทยาลัยฯ + คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ + ใบสมัครสมาชิก + กองบรรณาธิการ + ติดต่อเรา

Untitled Documentสำนักงาน :


กองบรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์  0-2354-8241  ต่อ  3405
โทรสาร  0-2354-8251
มือถือ  089-458-2312
e-mail: journalbcn@gmail
http://www.tci-thaijo-org/index.php/bcnbangkok

 
 
 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 
 

Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok

                                                                                                                                                                    ISSN  0857-7927      

 
 
 
 

สำนักงาน :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
            2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
            โทรศัพท์ : 0-2354-8241 ต่อ 3405
            โทรสาร   : 0-2354-8251

วัตถุประสงค์

  1.เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  2.เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการพยาบาล การศึกษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  3.เป็นแหล่งเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรสุขภาพ


การเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ

             ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน
             ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
             ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม  

อัตราค่าสมาชิก

              สมาชิก 1 ปี 360 บาท และค่าส่ง 60 บาท      = 420 บาท
              ค่าตีพิมพ์ ภาษาไทย      3,000 บาท/เรื่อง
              ค่าตีพิมพ์ ภาษาอังกฤษ  5,000 บาท/เรื่อง

เจ้าของ
            

              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

พิมพ์ที่

              บริษัท จุดทอง จำกัด