ภาพเดี่ยว ศิษย์เก่า ผู้ที่ได้รับมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงสถาบัน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565