พิธีปิดหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 14 และสาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565