โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดทำระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

วันที่ 25-27 เมษายน 2565