ประชุมโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพเทคนิค

และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันที่ 11 เมษายน 2565