การจัดประชุมสัมนานักศึกษาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

วันที่ 23 มีนาคม 2565