การเรียนการสอนรายวิชา ENP#2_การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บและสาธารณภัย โดยทีมวิทยากรจาก รพ.เลิศสิน

วันที่ 11 มีนาคม 2565