ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน

วันที่ 21 มีนาคม 2565