ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดทำระบบและกลไกการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 5-6 มีนาคม 2565