โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

รูปแบบออนไลน์ ให้กับ นศ.พยาบาลศาตร์ ชั้นปีที่ 1 (76) และ ปี 2 (75)

วันที่ 19-20 ก.พ 2565