พิธีเปิด หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 14

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565