พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565