ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Dashboard ฐาน TQF

วันที่ 26 มกราคม 2565