วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


17 ธันวาคม 2564


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร. ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ดร. วรัญญา แสงพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เข้าร่วมรับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2564 ในการประชุม The 5th Nursing Students Forum "How We Fight the COVID-19 : Research, Practice and Inovation" โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.นพ. วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาะารณสุข เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ห้องประชุมดอกรัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รางวัลที่ได้รับจำนวน 4 รางวัล

รางวัลระดับนานาชาติ จำนวน 1 รางวัล


ระดับนานาชาติ จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2  Creative Works International (Infographic) (Home Isolation)

รางวัลที่ 2 Creative Works International (Infographic) (Home Isolation)

โดยนาย วงศธร สังข์ครุฑ

รางวัลระดับชาติ จำนวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 1 การนำเสนอนวัตกรรม (หุ่นจำลองเสียงปอด)

โดย นางสาวชุติมณฑน์ ชะเทียนรัมย์

นางสาวพักตร์ศิณี ศรีสว่าง

รางวัลที่ 3 การนำเสนอนวัตกรรม (ขาหยั่งพกพา)

โดย นางสาวณัฎฐ์ชิดา เปรมปริ่ม

นางสาวฐิติพร รูปเกลี้ยง

นางสาวฐิติมา เวียงอินทร์

รางวัลที่ 5 Creative works National (Infographic)

การดูแลตนเองโดยยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือโควิด 19