โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ เขต ๒

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 6 สถาบันพระบรมราชชนก

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564