ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 8/2564