กิจกรรมบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย สำหรับนักศึกษา วันที่ 16-17 ธันวาคม 2563