โครงการวิทยาลัยคุณธรรม จัดบรรยายหัวข้อเรื่อง ปลุกพลัง สร้างความรักความสามัคคีโดย พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี วันที่ 15 ธันวาคม 2563