กิจกรรมการฝึกทักษะการช่วยชีวิต สำหรับนักศึกษา (CPR)

และกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “พลเมืองที่ดี Active Citizen”

วันที่ 7 ธันวาคม 2563